logo

DIMMER UNIVERSAL 3000

PRIJS = 390,00 euro

Professionele dimmer om de verlichting in de kweekruimte te bedienen om op deze manier het opkomen van het lichten het vallen van de duisternis te imiteren.
Met dit toestel kunnen we ook automatisch de dagen verlengen en verkorten.
Deze dimmer kan twee verschillende circuits onafhankelijk aansturen: NEONS + LEDSTRIPS

HANDLEIDING

De installatie van de lichtenprogrammer UNIVERSAL 3.000 is eenvoudig en probleemloos maar vereist, zoals alle apparatuur onderhevig aan netspanning, het in acht nemen van enkele regels. 
 
1) Zich aansluiten op een elektriciteitslijn 220v 50hz, conform de normen in voege, voorzien van een  massa.
2) Geen hogere stroom afnemen dan diegene die wordt aanbevolen door ieder stopcontact.           
STOPCONTACT GLOEILAMP 600 W                                                                                                 
STOPCONTACT NEON 1.000W                                                                                                                 
STOPCONTACT AUX 200W                                                                                                                         
LIJN  LED PROPORTIONEEL MET DE VOEDER DIE U GEBRUIKT
3) Om geen enkele reden de bak van de simulator openen. De nazichten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
4) De simulator beschermen tegen vocht en warmte. De simulator is niet geschikt voor een gebruik in open lucht.
5) De zekering vervangen met een type met dezelfde kenmerken als diegene die door de fabrikant werd geleverd.
6) De simulator niet op besloten ruimten plaatsen zodanig dat de beperkte gegenereerde warmte gemakkelijk kan worden verspreid. 
 
Het product is gedekt door een garantie gedurende 48 maanden vanaf de datum van aankoop, op voorwaarde dat de voornoemde voorwaarden van installatie in acht werden genomen. Uiteraard is schade te wijten aan vallen, kortsluitingen, blikseminslag en schendingen niet gedekt door geen enkele vorm van garantie. Om assistentie in garantie te ontvangen, is het strikt noodzakelijk het fiscaal ontvangstbewijs of de factuur te tonen die de datum van aankoop van het product bevestigt. De eventuele kosten van het transport, ook voor ingrepen in garantie, zijn ten laste van de klant. De fabrikant behoudt zich het recht voor op gelijk welk ogenblik technische wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling.      
 

IN BEDRIJFSTELLING 

 
° De bufferbatterij activeren door het plastic strookje op de zijkant van de programmer te verwijderen 
 
° Indien nodig brengen we met RESET de programmer terug naar de condities ingesteld door de fabrikant  
 
° De programmeringen moeten altijd worden uitgevoerd in de tijdsspanne tussen zonsopgang en zonsondergang 
 
OP HET DISPLAY ZIJN  DE TEMPERATUUR, DE VOCHTIGHEID EN DE LICHTSTERKTE VAN DE PLAATS WAAR DE PROGRAMMER ZICH BEVINDT ALTIJD ZICHTBAAR. 
 
 
1) De simulator UNIVERSAL 3.000 bevestigen in verticale stand , bij voorkeur naar het venster gericht , met de beugels aanwezig op de programmer. 
 
2) De lichten aansluiten op de desbetreffende stopcontacten; ingeval men het ledsysteem wenst te gebruiken, ook de voeder (12 of 24v) verbinden met een geschikte power voor het stopcontact dat zich dicht bij de zekeringen bevindt onder de programmer en hierbij de polariteiten in acht nemen. 
 
3) In het stopcontact aux kunt u de elektronische apparatuur aansluiten (radio, ionisators, enz.) voor een maximum power van (  200W) 
 
4) De programmer aansluiten op de elektriciteitslijn en EEN MINUUT WACHTEN VOORDAT MEN OVERGAAT TOT HET PUNT 5.  
 
5) Drukken op Instellingen.  
 
6) De taal selecteren en drukken op OK  
 
7) Programmeren  DAG-MAAND- JAAR-UREN-MINUTEN – SECONDEN en hierbij drukken op SEL na iedere afzonderlijke programmering. Drukken op OK om terug te keren naar het hoofdscherm. 
 
8) Kiezen of men de functie “NEON /GLOEILAMP” ofwel “LED”wenst te programmeren en hierbij drukken op het overeenstemmend symbool op het hoofdscherm. Wanneer alle programmeringen van het eerste milieu voltooid zijn, kunnen we overgaan (indien gewenst) tot de programmering van het tweede milieu met tijdstippen die verschillen van die van het eerste milieu.
 

PROGRAMMERING  NEON /GLOEILAMP 

 
1) Drukken op het symbool (LAMP)              
 
2) Drukken op REGELING ZONSOPGANG.  Ingrijpen op (PIJLEN) om UUR-MINUTEN en tijd in te stellen die we aan de tijdsduur van de zonsopgang willen geven (het geselecteerd cijfer geeft de minuten dat de zonsopgang zal duren), drukken op  SEL na iedere afzonderlijke programmering. Drukken op OK om terug te keren naar het hoofdscherm. 
 
3) Drukken op REGELING ZONSONDERGANG.  Ingrijpen op (PIJLEN) om UUR- MINUTEN en de tijd in te stellen die we aan de tijdsduur van de zonsondergang willen geven (het geselecteerd cijfer geeft de minuten dat de zonsondergang zal duren), drukken op SEL na iedere afzonderlijke programmering. Drukken op OK om terug te keren naar het hoofdscherm. 
 
 
4) Ijking FOTOCEL (alleen voor systeem NEON / GLOEILAMP) Drukken op de toets FTC/LED. (operatie die moet worden uitgevoerd op een dag met zon wanneer men van mening is dat het zonnelicht dat door het venster schijnt voldoende is en wanneer men het kunstlicht wenst uit te schakelen) Erop letten zich niet te plaatsen tussen de programmer en het venster, in deze fase moet men naast de programmer blijven staan. Drukken op PIJL  tot op het ogenblik dat de lichten uitgaan, drukken op SEL om te bevestigen. De sensor verduisteren met de hand, de lichten zouden terug moeten aangaan en opnieuw uitgaan wanneer men de hand wegneemt. De ijking is voltooid. Drukken op OK om terug te keren naar het hoofdscherm. Voor de ijking van de fotocel is het cijfer dat de lichtsterkte aanduidt een grote hulp, dit is altijd zichtbaar op het hoofdscherm. 
 
5) Programmering FOTOPERIODE Drukken op FOTOPERIODE
Indien men wenst te programmeren TABEL LOKFLUITJES Drukken op TABEL LOKFLUITJES Drukken op OK Het programma zal automatisch worden geplaatst op de zonsopgang en de zonsondergang van de lopende dag. 
De tabel lokfluitjes is een jaarlijkse en niet variabele tabel ingesteld in de programmer  waarmee ook een persoon die geen ervaring heeft met fotoperiode, alle lokfluitjes kan doen zingen tijdens de herfstperiode. Deze tabel werd gemaakt met de hulp van ervaren kwekers en hutjagers.  
 
Indien we wensen  VRIJE TABEL wensen in te stellen (heel goed systeem voor het zingen van de lokfluitjes) Drukken op VRIJE TABEL en STEL VRIJE TABEL IN 1 januari wordt gevisualiseerd , we moeten het uur en de minuten instellen waarop we wensen dat het zonsopgang is, vervolgens moeten we het uur en de minuten instellen waarop we wensen dat het zonsondergang is en hierbij drukken op SEL na iedere afzonderlijke  programmering.  De programmer gaat automatisch naar  15 januari , we herhalen de vorige procedure en stellen de tijdstippen in van de zonsopgang en zonsondergang die we wensen op 15 januari.We gaan zo verder van 15 dagen op 15 dagen tot we aan  15 december zijn wanneer het jaar wordt afgesloten. Wanneer men drukt op OK keert men terug naar het hoofdscherm, onze ingestelde tabel zal actief blijven.  Men kan deze tabel op gelijk welk ogenblik desactiveren of wijzigen en hierbij terugkeren naar het beeldscherm fotoperiode. In de vrije tabel is het de programmer die de dagelijkse verandering van de minuten onderverdeelt tussen de twee zonsopgangen en de twee zonsondergangen van de 15 dagen. Bijgevolg kan met het systeem van de vrije tabel voor het hele jaar  een persoonlijke tabel worden geprogrammeerd. 
 
Indien men GEDEELTELIJKE FOTOPERIODE wenst in te stellen (heel goed systeem voor de reproductie van alle vogelsoorten) Drukken op  GEDEELTELIJKE TABEL en STEL GEDEELTELIJKE TABEL in . Het uur van de zonsopgang van vandaag en het uur van de zonsondergang van vandaag worden gevisualiseerd als zijnde reeds ingesteld(PUNTEN2-3) Het uur en de minuten instellen waarop we wensen dat de zonsopgang en zonsondergang plaatsvinden en hierbij drukken op SEL na iedere afzonderlijke programmering; tenslotte het aantal dagen instellen dat we wensen dat de verandering plaats vindt. Wanneer men drukt op OK keert men terug naar het hoofdscherm en de gedeeltelijke tabel zal ingesteld blijven. VOORBEELD VAN GEDEELTELIJKE TABEL: Vandaag is de zonsopgang om 8,00 uur en de zonsondergang om 16,00 uur. Ik wens dat binnen 90 dagen de zonsopgang om 7,00 uur en de zonsondergang om 20,00 uur is. De programmer zal de tabel berekenen en  de veranderingen van dagelijkse minuten uitvoeren om de uren van verlichting te verlengen of in te korten. 
 
Indien we wensen in te stellen +6/-6 Drukken op TAB+6-6 en STEL IN +6-6 Instellen hoeveel minuten we dagelijks de zonsopgang willen veranderen (voorbeeld: indien we instellen +2 vindt de zonsopgang iedere dag 2 minuten eerder plaats ,indien we instellen -2 vindt de zonsopgang iedere dag 2 minuten later plaats )  Wanneer men drukt op SEL kan men instellen hoeveel minuten dagelijks men de zonsondergang wenst te veranderen (voorbeeld:indien we instellen +3 vindt de zonsondergang iedere dag 3 minuten later plaats, indien we instellem -3 vindt de zonsondergang iedere dag 3 minuten eerder plaats). Wanneer men nogmaals drukt op SEL kunnen we instellen voor hoeveel dagen we dit soort verlenging of verkorting van de uren van verlichting willen laten duren.(voorbeeld: indien we instellen 90 dd  eindigt de functie na het verstrijken van de 90 dagen) Wanneer men drukt op OK keert men terug naar het hoofdscherm en de tabel +6-6 zal ingesteld blijven.
 
6) Functie MAAN  Drukken op de toets maan  
Op 0 licht uit op de 30,  30% van de power van de verbonden gloeilampen. We raden aan deze ijking uit te voeren wanneer de zonsondergang voltooid is teneinde de hoeveelheid licht die actief blijft visueel te kunnen beoordelen. Wanneer we op + drukken, zien we dat de gloeidraad van de gloeilampen verlicht wordt, we stoppen wanneer we een lichtsterkte hebben bereikt die de schemering creëert die aan de vogels toestaat te slapen maar in geval van een onverwachte paniek hun zitstok of nest terug te vinden. Wanneer we drukken op OK bevestigen we dat licht voor alle nachten. Dezelfde redenering geldt wanneer men de programmering van de ledlijn uitvoert, in dit geval sullen het de leds zijn die het beetje licht geven dat we wensen. 
 
7) Functie  NACHTINSPECTIE (functie die geactiveerd kan worden na het uur van de zonsondergang) Drukken op de toets of (lamp) of (led) naargelang het milieu waarin we moeten binnengaan en vervolgens drukken op de toets NACHTINSPECTIE , de gloeilampen (ingeval men zich in het traditioneel systeem bevindt) of de ledlampen (ingeval men zich in het ledsysteem bevindt ) zullen een zonsopgang starten die ongeveer 2 minuten zal duren , de lichten zullen aan blijven tot het ogenblik dat men opnieuw drukt op de toets NACHTINSPECTIE  die een zonsondergang zal starten die ongeveer 20 minuten zal duren. 
 

PROGRAMMERING LED 

 
Een voeder 12 of 24 volt aansluiten ( met een power die geschikt is voor de ledlichten die we willen aanschakelen ) in het stopcontact onder de programmer dicht bij de zekeringen en de ledlichten verbinden met het stopcontact van de ledlijn. MEN RAADT AAN ALTIJD DE POLARITEITEN IN ACHT TE NEMEN. 
 
1) Drukken op het symbool (LED) 
 
2) De punten 2-3-5-6-7 gelijk aan PROGRAMMERING  NEON/GLOEILAMPEN 
 
3) Ijking intensiteit led Op sommige ogenblikken of in bepaalde situaties willen we misschien dat de leds niet het maximum van hun power geven . Drukken op FTC/LED , drukken op – tot we het gewenste percentage hebben bereikt voor de dagelijkse verlichting, drukken op OK om terug te keren naar het hoofdscherm. De geprogrammeerde lichtsterkte zal behouden blijven gedurende de volgende dagen tot aan een eventuele verandering van onzentwege. 
 

                             PROGRAMMERING STOPCONTACT AUX 

 
In dit stopcontact is het mogelijk een assimilatiebelichting, een radio, een filter of gelijk welk ander elektrisch toestel te verbinden voor een max van 200w. Drukken op AUX ,het uur van aanschakeling en het uur van uitschakeling instellen, drukken op SEL na iedere programmering.  We kunnen tot een maximum van 4 aanschakelingen en 4 uitschakelingen in de loop van een dag programmeren. Drukken op OK om terug te keren naar het hoofdscherm.