logo

 

DIMMER GOLD STAR

PRIJS = 255,00 euro

Professionele dimmer om de verlichting in de kweekruimte te bedienen om op deze manier het opkomen van het licht en het vallen van de duisternis te imiteren.
Met dit toestel kunnen we ook automatisch de dagen verlengen en verkorten. Op de dimmer dienen twee circuits aangesloten te worden.

HANDLEIDING

1= hoofdschakelaar
2= contact neonlamp
3= contact gloeilamp
4= display
5/6= afstelling display
7 = schakelaar nachtinspectie
8= sensor lichtsterkte
9= afstellen van de uren
10= afstellen begin zonsopgang
11= afstellen begin zonsondergang
12= automatische verlenging en verkorting van de dag
13= regelaar zonsopgang / zonsondergang
14= regelaar lichtsterkte
15= regelaar nachtlicht
16= foto periode
17= ok
 
Hoewel de installatie van de zonsopgang –zonsondergang simulator zeer eenvoudig is, gaat het hier om een apparaat dat op het
elektriciteitsnet word aangesloten en dient men zich daarom aan de volgende regels te houden.
 
1. Het apparaat op een geaard elektriciteitsnet 220 v 50hz aansluiten ,dat aan de geldige normen voldoet.
2. Geen vermogen opnemen boven diegene die aanbevolen worden door ieder afzonderlijk stopcontact <2> <3>
3. Nooit proberen de container waarin de simulator zich bevindt,te openen. Controles en reparaties dienen alleen door
bevoegd personeel uitgevoerd te worden.
4. De simulator tegen vochtigheid en warmte beschermen. De simulator is niet geschikt voor gebruik buiten.
5. Geen neonlampen op het stopcontact aansluiten die bestemd is voor gloeilampen (stopcontact <3>)
6. De zekering vervangen door een zekering die de kenmerken heeft zoals voorgeschreven door de producent.
7. De simulator niet in kleine ruimtes plaatsen , de geringe warmte die door het apparaat veroorzaakt wordt, dient
gemakkelijk afgevoerd te worden .
 
 HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE GOLDSTAR DIMMER
1. De simulator rg 3000 rechtopstaand naar het raam gericht vastzetten door middel van de beugels die zich aan de
onderkant van de container bevinden.
 
2. De gloeilampen op het stopcontact <3> (max.600w) aansluiten
    De neonlampen op het stopcontact <2> (max.1000w) aansluiten
    De simulator op het elektriciteitsnet (220v 50 hz) aansluiten
 
3. De schakelaar on/off <1> aanleggen.
a) De resetknop indrukken
b) MINSTENS 1 MINUUT WACHTEN ALVOORENS HET APPARAAT TE PROGRAMMEREN!!!
c) Na 1 MINUUT kan men naar de punten 4-5-6 enz. van de instructies gaan. Onafhankelijk van de programmering zal
het apparaat automatisch overgaan tot een voorgeprogrammeerde zonsopgang en tot de aanschakeling van de
geprogrammeerde neonlampen .
 
4. Afstellen van de uren.
a) De knop <9> indrukken (het signaleringsled gaat aan )
b) De knop <5>of<6> indrukken totdat de gewenste tijd is ingesteld (display 24 uur)
c) De knop <9> indrukken(de signaleringsled gaat uit)
 
5. Afstellen begin zonsopgang
a) De knop <10> indrukken (de signaleringsled gaat aan)
b) De knop <5>of<6> indrukken totdat de gewenste tijd is ingesteld (display 24 uur)
c) De knop <10> indrukken(de signaleringsled gaat uit)
 
6. Afstellen begin zonsondergang
a) De knop <11> indrukken (de signaleringsled gaat aan)
b) De knop <5>of<6> indrukken totdat de gewenste tijd is ingesteld (display 24 uur)
c) De knop <11> indrukken(de signaleringsled gaat uit)
DE PUNTEN 4-5-6 KUNNEN OP IEDER MOMENT VERANDERD WORDEN DOOR DE DESBETREFFENDE KNOP <9> <10> <11> IN
TE DRUKKEN EN VERVOLGENS <5> <6>
 
7. Duur van zonsopgang en zonsondergang
Met de in graden verdeelde draaiknop <13> kan de duur van de zonsopgang en zonsondergang afgesteld worden.
0-2 min.ca. zonsopgang en zonsondergang. 10-60 min. Ca.zonsopgang en zonsondergang . Voor tijden hier
tussengelegen nummers gebruiken.
 
8. Afstellen van nachtlicht
De gloeilampen die gebruikt voor de zonsopgang en zonsondergang kunnen ook als nachtlicht gebruikt worden (maan
effect). Deze functie is nuttig als men wil vermijden dat de ruimte gedurende de nacht volledig donker wordt. De
lichtsterkte kan met de graden verdeelde draaiknop <15> tussen “0” (nachtlicht uit) en “10” (75% van de lichtsterkte van
de gloeilamp) afgesteld worden.
Deze functie kan allen ‘s nachts gebruikt en gezien worden en gezien worden ( tussen een zonsondergang en een
zonsopgang in).
 
9. Indien men ’s nachts de fokkerij binnen dient te gaan en men voorkomen wil dat de dieren in paniek raken , moet men
knop <7> indrukken, nacht controle. De gloeilampen zullen een snelle zonsopgang van ongeveer 1.5 min laten
plaatsvinden. Vervolgens zullen de neonlampen aangaan. De lampen aan lampen blijven aan gedurende uw verblijf in de
fokkerij. Bij het verlaten van de fokkerij dient knop<7> opnieuw ingedrukt te worden. De lampen gaan dan met een
voorgeprogrammeerde zonsondergang van ongeveer 20 min. uit. Overdag is de knop<7> automatisch van het circuit
afgesloten.
 
10.Afstellen lichtsterkte
Met de in graden verdeelde draaiknop <14>wordt de sensor bijgesteld .bij de <0>stand is de gevoeligheid van de sensor
minimum; de neonlampen zijn dan aan ,alleen gedurende de tijdsduur tussen het einde van een zonsopgang en het begin
van een zonsondergang( de signaleringsleds is uit) indien er overdag genoeg licht door de ramen binnen komt, kan de
sensor zo afgesteld worden dat er enkele kunstmatige verlichting uitgespaard kan worden.
Op het moment dat het zonnelicht voldoende lijkt te zijn ,de in graden verdeelde draaiknop <14< langzaam van “0” naar
de hogere nummers draaien totdat de neonlampen uitgaan ( signaleringsled is aan) . Nu met de hand de sensor bedekken
zodat de neonlampen opnieuw aangaan (signaleringsled is uit) word de hand van de sensor verwijderd dan gaan de
neonlampen weer uit (signaleringsled is aan ). Indien dit niet gebeurd moet men de draaiknop <14> een beetje verder
naar de hogere nummers toe te draaien en opnieuw toetsen.
De sensor is zo bijgesteld . De neonlampen zullen automatisch aangaan wanneer het zonnelicht minder is dan de
voorgeprogrammeerde waarde. De lampen gaan ook weer automatisch uit wanneer het zonnelicht de waarde bereikt of
overtreedt . Voor het perfect bijstellen dient dit alleen te worden gedaan op een zonnige dag en niet bij bewolking .
Hierbij dient men tevens op te passen dat men niet tussen het zonnelicht( het raam) en de sensor in gaat staan.
 
11.Automatische verlenging of verkorting van de dag
Veranderingen in de duur van de dag in de fokkerij kunnen door middel van de knoppen <10> en <11> met de hand
geregeld worden of automatisch door middel van de knop <12>
Om de dag te verlengen knop <12> 1 keer indrukken ,de groene led zal aangaan ,de dag word zo met 6 min. verlengd: dit
wil zeggen dat de zonsopgang 3 min. eerder begint en de zonsondergang 3 min. later zal plaatsvinden.
Nadat er genoeg dagen voorbij zijn gegaan om het gewenste aantal lichturen te bereiken,dient men 2 keer knop <12> in
te drukken .De leds zullen uitgaan en de lichturen zullen niet meer veranderen . Indien men aan het einde van het
voortplantingsseizoen de dagen weer korter wil laten worden,moet men knop <12> 2 keer ingedrukt houden .De gele led
blijft aan en de dagen worden iedere dag 6 min. korter ,dat wil zeggen , dat de zonsopgang 3 min. eerder begint iedere
dag en de zonsondergang drie min. eerder begint. Als het gewenste aantal lichturen bereikt is knop<12> 1 keer indrukken
,de gele led gaat uit en het aantal lichturen per dag blijft onveranderd.
Men kan op ieder moment het tijdstip van begin voor zonsopgang en zonsondergang op het display lezen en indien
gewenst veranderen door respectievelijk de knoppen <10> en <11> in te drukken.
Variatie van de tijd (-6 +6) van automatische verlenging of verkorting van de dag.
a) Wanneer de programmering beëindigd is volgens de instructiehandleiding ,staat de programmeur in functie van -6+6
1) om de -6+6 te variëren, de drukknop <12> ingedrukt houden tot de seinlampen tegelijk aangaan.
2) Op het display verschijnt het opschrift 03.00, D.W.Z. de dag wordt langer of korter met 3 min.bij zonsopgang of
 zonsondergang (totaal 6 min.)
3)De drukknop 5(-) ofwel 6(+) indrukken tot de gewenste min. bereikt zijn.
Voorbeeld 1; Indien men de drukknop 5(-) indrukt tot men opschrift 02.00 bereikt zal de dag langer of korter
worden met 2 min. bij zonsopgang en 2 min. bij zonsondergang
Voorbeeld 2; indien men de drukknop 6(+) indrukt tot men opschrift 04.00 bereikt zal de dag langer of korter
worden met 8 min. bij zonsopgang met 4 min. en 4 min. bij zonsondergang voor 1 dag ,en zo verder gedurende de
volgende dagen .
De programmeur heeft de seconden gememoriseerd en bij het bereiken van de minuut seint hij dit door naar de
programmering.
b) 1) De drukknop <12> indrukken om de seinlampen uit te schakelen ,op het display verschijnt terug het lopend uur.
2) De drukknop <12> indrukken om de -6+6 te selecteren,logisch gezien zal de dag langer of korter worden in
 vergelijking met het door u geselecteerd aantal min.
foto periode
N.B. We kunnen allen in de functie fotoperiode komen wanneer we de functies -6+6 NIET aan het gebruiken zijn en
omgekeerd.
De functieperiode is uiterst nuttig om de uren licht te kunnen variëren ( verlengen,verkorten of verschuiven) hetgeen
ons de mogelijk biedt tabellen te creëren of reeds bestaande tabellen te volgen.
Met ons systeem kunt u gelijk welke periode van het jaar in een tabel komen die nuttig is om reproductie of het
gezang te bevorderen,en de vogels zullen hierbij geen stress ondergaan te wijten aan bruuske variaties van de uren
van verlichting ,die zoals we maar al te best weten dodelijk kunnen zijn.
VOORBEELD; Indien u de programmeur een zonsopgang heeft ingesteld om 9 uur en een zonondergang om 18 uur en
u wenst dat binnen 90 dagen de zonsopgang om 7 uur en de zonsondergang om 22uur plaats zal vinden, zal de
programmeur de uren en minuten of seconden verdelen die dagelijks zullen variëren zodanig dat na 90 dagen de
zonsopgang en zonsondergang samenvallen met diegene die door de fokker gevraagd worden .
Hoe tewerk gaan.
De drukknop fotoperiode <16> indrukken (led aan) tegelijkertijd zal de led dag aangaan en op het display verschijnt
het opschrift 0001
Met een druk op de toetsen<5> of <6> de gewenste dagen instellen op het display.
Op OK <17> drukken om te bevestigen ,nu zal de led uur zonsopgang aankomst automatisch aangaan en op het
display verschijnt het opschrift 0001: de toetsen <5>of<6> indrukken tot men het uur bereikt heeft waarop men
wenst dat de zonsondergang plaats vind na de eerder ingestelde dagen ,op ok <17> drukken om te bevestigen.
Op het display zal het lopend uur verschijnen en alleen de led fotoperiode zal blijven branden.
Na de bij het van de programmering ingestelde dagen ,zal de fotoperiode automatisch uitgeschakeld worden ,nadat
evenwel de zonsopgang en de zonsondergang op de gewenste waarden zijn gebracht.
Op gelijk welk ogenblik kunnen de functie fotoperiode manueel verlaten door de toets<16> in te drukken en de
bijhorende led uit te schakelen,het uur van de zonsopgang en die van de zonsondergang zullen stoppen op diegene
die bereikt werden op het ogenblik van de manuele uitschakeling.
In het geval de stroomtoevoer uitvalt,zal de simulator nog 24 uur perfect blijven werken.Wanneer de stroomtoevoer
terugkeert begint onmiddellijk een korte zonsopgang van ongeveer 1,5 minuten waarna vervolgens de neonlampen
aangaan . (vanzelfsprekend alleen tijdens de dagfase)